วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

แผนการสอน วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
หน่วยการเรียนรู้ที่   7   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                          
เรื่อง    อุปกรณ์คอมพิวเตอร์                                                                                  เวลา        2      ชั่วโมง

สาระสำคัญ
               
                  การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีใช้ ตลอดจนประโยชน์ ย่อมเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ เพราะยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น

สาระที่  3     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3.1           เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด
มฐ ง 3.1 .4/2 บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้
1.     บอกประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ (K)
2.     ปฏิบัติตนในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง (P)
                3.     มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ (A)
สาระการเรียนรู้
1. ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กระบวนการจัดการเรียนรู้
                ชั่วโมงที่ 1

                  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.       ครูพานักเรียนไปชมเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับหลักการ
ทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
                  2.    ซักถามนักเรียนเกี่ยวกับหน้าที่และอุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง และหน่วยส่งออกว่ามีหน้าที่อะไร และประกอบด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง
                ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีความเหมือน หรือแตกต่างจากการ ทำงานของสมองคนอย่างไร    2.  นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม เลือกศึกษาค้นคว้าหัวข้อต่อไปนี
1) อุปกรณ์รับข้อมูล                                
2) อุปกรณ์ประมวลผล
3) อุปกรณ์แสดงผล                                
3. แต่ละกลุ่มวางแผน ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่เลือก นำเสนอผลหน้าชั้นเรียน และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยมีครูครูคอยเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อหาที่ยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น
ขั้นสรุป
1.       ให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา
2.       ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่องประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วช่วยกันเฉลยคำตอบ
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้
         1.     ตัวอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
         2.     ของจริง
         3.     ใบความรู้ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
         4.    ใบงาน เรื่อง ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การวัดและประเมินผล             

ด้านความรู้ (K)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (A)
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็น
2. ตรวจผลงาน
3. ตรวจการทำแบบฝึกหัด
4. ตรวจการทำแบบทดสอบ
1. สังเกตจากความตั้งใจเรียน
2. สังเกตความขยันในการทำงานที่มอบหมาย
3. สังเกตความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
4. สังเกตความมุ่งมั่นในการทำงาน
1. สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน
2. ประเมินทักษะการทำงานตามแบบประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ


         เกณฑ์การวัดและประเมินผล
         ใช้เกณฑ์การผ่านร้อยละ 60


                                ****************************************************


ใบความรู้
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หมายถึง ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ เช่น ตัวเครื่อง จอภาพ คีย์บอร์ดและเมาส์
เป็นต้น
                  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบ่งตามหลักการทำงานเบื้องต้น ได้ดังนี้
                  1.  อุปกรณ์รับข้อมูล เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูลและส่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล อุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่  แผงแป้นอักขระ  เมาส์  สแกนเนอร์  ซีดี-รอม  ฮาร์ดดิสก์  แผ่นดิสก์  และโมเด็ม
       
สแกนเนอร์
ตังอย่างเมาส์
                                                                                                            
แผงแป้นอักขระ
ฮาร์ดดิสก์
 

แผ่นดิสก์
ซีดี-รอม

     
       2.  อุปกรณ์ประมวลผล ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลมาประมวลผลที่ได้รับตามคำสั่งของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ คือ ซีพียู
CPU
               3.   อุปกรณ์แสดงผล   มีอุปกรณ์อยู่ในส่วนนี้ ได้แก่ จอภาพ  ลำโพง เครื่องพิมพ์
                                                                                        
เครื่องพิมพ์
 

จอภาพ

                                                                

ลำโพง
 

                                ****************************************************

                              
  ใบงาน ที่ 1
     เรื่อง ประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

                                                             ****************************************************
ใบงาน ที่ 2
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คำชี้แจง  จากภาพที่กำหนด  ให้นักเรียนจำแนกอุปกรณ์ออกเป็น  3  ประเภท

A
B
C             

D

E
F
G
 

H

I
                 

ประเภทที่  1
ประเภท..........................................................................................................................................
ประกอบด้วย..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ประเภทที่  2
ประเภท..........................................................................................................................................
ประกอบด้วย..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ประเภทที่  3
ประเภท..........................................................................................................................................
ประกอบด้วย..................................................................................................................................
            .......................................................................................................................................................

                                ****************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น